Werking telersvereniging

Hoe gaat de telersvereniging Green Farm te werk?

De telersvereniging Green Farm werd opgericht in 2005 en richt zich op de productie van groenten die bestemd zijn voor de versmarkt. Inmiddels telt Green Farm 125 actieve leden in België, Nederland en Frankrijk.

teeltgebied

Nieuwe afzetmarkten, sterke groei

Sinds de oprichting heeft Green Farm zijn structuur en werking verder kunnen uitbouwen ten dienste van de leden. We zijn op zoek gegaan naar marktopportuniteiten zoals het produceren van halffabricaten en verpakte producten. Dat bracht een totaal nieuwe afzetmarkt met zich mee en zorgde voor een sterke groei van de verkochte volumes.

De belangrijkste groente is de wortel, gevolgd door kool, spinazie, prei, schorseneer en knolselder. De grootste groeiers zijn knolselder, prei en verschillende koolsoorten zoals broccoli, bloemkool, witte en rode kool. Over de periode 2011-2018 bedroeg de totale productiegroei 50 %. In 2018 haalde Green Farm een omzet van meer dan 10.900.000 euro.

Professioneel teeltadvies

Een van de belangrijkste doelstellingen van Green Farm is de telers ondersteunen waar mogelijk. We hebben met succes een zeer professionele teeltadviesdienst uitgebouwd, waardoor we zelf ook altijd de producten van de best mogelijke kwaliteit geleverd krijgen van onze telers.

Het operationeel programma van Green Farm

Aandacht voor subsidies

De activiteiten van Green Farm zijn opgenomen in een operationeel programma dat kadert binnen de GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening) voor landbouwproducten. Dat met de bedoeling om ondersteuning en Europese subsidies aan de landbouwsector aangereikt te krijgen.

Aandacht voor productaanbod, kwaliteit en productiviteit

Green Farm wil het aanbod van zijn producenten verbreden, de kwaliteit en het rendement van de productie verbeteren en de toegevoegde waarde van de activiteiten verhogen. Daarbij wil Green Farm het aanbod concentreren en verzekeren dat de productie wordt gepland en afgestemd op de vraag, vooral wat omvang en kwaliteit betreft.

Door rekening te houden met de ontwikkelingen op vlak van productie enerzijds en de verwachtingen inzake afzet anderzijds, kan Green Farm zijn markten verder uitbouwen ten dienste van zijn leden.

Teeltactiviteiten

Op het vlak van teeltactiviteiten focust Green Farm specifiek op het inzetten van precisielandbouwtechnieken en op intensieve en producentgerichte teeltbegeleiding.

Samenwerking Green Farm en Verduyn

Green Farm werkt binnen de bedrijfskolom intensief en succesvol samen met partner Verduyn om de afzet van bewerkte producten verder te laten groeien. De samenwerking via de bedrijfskolom is voor Green Farm een belangrijke strategische keuze die ervoor zorgt dat de producentenorganisatie zijn afzet blijft vinden in een sector met almaar minder spelers.

Budget van het operationeel programma

De kosten van de gebudgetteerde acties worden gefinancierd met de GMO-subsidies, aangevuld met eigen bijdrage van Green Farm. De andere helft van de gebudgetteerde kosten worden door Green Farm zelf gefinancierd. De financieringsbron voor deze eigen bijdrage haalt Green Farm integraal uit de toegevoegde waarde die uit haar activiteiten voortvloeien. Opnieuw wordt daarvoor geen enkele bijdrage aan de teler gevraagd.

Doelstellingen van het operationeel programma:

De acties worden beschreven in het operationeel programma en hebben onder meer als doelstellingen:

  • Optimaliseren van de productiekosten en het rendement op investeringen (m.b.t. het halen van milieunormen)
  • Stabiliseren van de productieprijzen
  • Onderzoek en ontwikkeling aansturen op het gebied van duurzame productiemethoden, innovatieve praktijken, economische concurrentiekracht en marktontwikkelingen
  • Streven naar milieuvriendelijke teeltmethoden, productietechnieken en afvalbeheerpraktijken
  • Bijdragen tot duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en tot matiging van de klimaatverandering
  • Initiatieven ontwikkelen op het gebied van afzetbevordering
Investeringen binnen het operationeel programma

Om de vooropgestelde doelstellingen te behalen en nog meer toegevoegde waarde te creëren, heeft Green Farm tijdens het operationeel programma 2016-2020 geïnvesteerd in schoffel- en rooimachines, reinigings -en verpakkingsmachines, bewaarkisten, apparatuur voor meting van bodem en planten, enzoverder.

Premies en subsidies binnen het operationeel programma

Vanuit de GMO is een budget voorzien voor terugbetaling van producentgerichte acties van maximaal 1,5 % van de omzet die de teler heeft gedaan. Daarnaast kan de teler de premiekosten voor gewassenverzekering (hagelschade) indienen met het oog op subsidiëring ten belope van maximaal 0,5 % van de omzet die de teler heeft gedaan.

Groente JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Aardbei
Bloemkool
Broccoli
Witte kool
Rode kool
Knolselder met loof
Knolselder
Prei
Spinazie
Snijbiet
Spruiten
Schorseneren
Pompoen
Venkel
Marktwortelen
Grote wortelen
Gele wortelen
Bio wortelen